ZMIANA ADRESU SYNDYKA

Syndyk Dolcan Plus S.A. w upadłości, informuje, że z dniem 01 czerwca 2019 roku zmianie ulega adres korespondencyjny syndyka.

Nowy adres to: ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Częstochowie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ew. nr 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, położonej w Częstochowie przy ul. Noskowskiego w dzielnicy Podjasnogórskiej, obręb 0178, o łącznym obszarze 1,2039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00099218/3.

 Cena wywoławcza 639.000,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie dostępne tutaj

Operat szacunkowy dostępy tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 maja 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 12.00, sala nr 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Kontenery

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych wchodzących w skład masy upadłości

 Cena wywoławcza 75.645,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Regulamin  przetargu dostępny tutaj

Opis o oszacowanie dostępne tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VII p. mailem na adres dolcanplusupadlosc@gmail.comlub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.