Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Częstochowie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ew. nr 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, położonej w Częstochowie przy ul. Noskowskiego w dzielnicy Podjasnogórskiej, obręb 0178, o łącznym obszarze 1,2039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00099218/3.

 Cena wywoławcza 639.000,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie dostępne tutaj

Operat szacunkowy dostępy tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 maja 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 12.00, sala nr 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.