Przetarg na sprzedaż inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”

Syndyk masy upadłości  Dolcan Plus  S.A.  w upadłości  z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg na sprzedaż stanowiącej składnik masy upadłości całości inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”, w skład której wchodzą prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności do naniesień położonych w Warszawie w rejonie ulic Szczęsna, Cegielniana, Techników, w skład której wchodzą:

1.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 75, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 5770 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku usługowego i zamieszkania zbiorowego „YANSEY”, który był realizowany przez Dolcan Plus S.A. na podstawie Decyzji nr 43/2014 z dnia 21 lutego 2014 r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00478295/7.

2.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 76, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 8808 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku usługowego i zamieszkania zbiorowego „GRESSER”, który był realizowany przez Dolcan Plus S.A. na podstawie Decyzji nr 41/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00478394/1.

3.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 77, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 9089 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku usługowego i zamieszkania zbiorowego „VENTON”, który był realizowany przez Dolcan Plus S.A. na podstawie Decyzji nr 47/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00462108/5.

4.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki ewidencyjne nr 3/31 i 74, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o łącznej powierzchni 7264 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku wielorodzinnego oznaczonego literami A, B, C, D z garażem podziemnym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00468618/5.

5.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 3/25, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 988 m2 o sposobie użytkowania jako droga wewnętrzna, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00472368/8.

6.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 3/32, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 560 m2 o sposobie użytkowania jako droga wewnętrzna, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00468619/2.

Cena wywoławcza 43.776.500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz wycena dostępne w linku Rubikon.zip

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 174/19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2020 r. w gmachu Sądu o godz. 10.00, sala nr A14.

Informacji na temat przetargu udziale syndyk mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych, 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk informuje, że oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 (spotkanie przy punkcie sprzedaży ul. Techników/Cegielniana w Warszawie).

Zainteresowani winni potwierdzić udział w oględzinach mailem na adres dolcanplusupadlosc@gmail.com do dnia 09 grudnia 2019 r.

Syndyk przewiduje wyznaczenie kolejnego terminu oględzin po 06 stycznia 2020 r.