KOMUNIKAT RUBIKON

KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A.

W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

w sprawie inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”

 

Szanowni Państwo

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon” informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 r. odbył się przetarg na sprzedaż inwestycji pn. „Osiedle Rubikon”, w którym złożono jedną ofertę nabycia. Oferta ta, po sprawdzeniu jej pod względem formalnym, została przyjęta przez syndyka. Postanowieniem wydanym na rozprawie Sędzia Komisarz zatwierdził wybór oferty dokonany przez syndyka. W pisemnym uzasadnieniu postanowienia Sędzia Komisarz stwierdził, że oferta na zakup nieruchomości, spełniała warunki przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z regulaminu przetargu, a ponadto była jedyną ofertą zakupu, a także zwrócił uwagę, że zawarte w warunkach przetargu zapisy mające na celu zabezpieczenie interesów nabywców lokali, tj. osób, które przed ogłoszeniem upadłości zawarły z Upadłym przedwstępne umowy nabycia lokali i wpłaciły na ten cel środki tytułem cen nabycia lokali realizują pośrednio zasadę ochrony praw lokatorów.

 

Postanowienie Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty zostało zaskarżone przez:

 

  • syndyka masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości z siedzibą w Wołominie – sygn. akt XVIII Guz 17/20;
  • Upadłego – sygn. akt XVIII Guz 29/20.

 

Do chwili obecnej zażalenia nie zostały doręczone syndykowi, a co za tym idzie syndyk nie zajął stanowiska w ich przedmiocie.

 

Aktualnie zażalenia oczekują na rozpoznanie.

 

Do czasu rozpoznania zażaleń nie jest możliwe podejmowanie żadnych czynności w przedmiotowym zakresie.