Komunikat Syndyka nr 1

KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

DOLCAN PLUS S.A. W UPADŁOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. z siedzibą zarejestrowaną w Gdańsku pod adresem: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk (KRS 0000374094) informuje, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 525/17) ogłosił upadłość Dolcan Plus S.A. („Upadły”) oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Uszak (obecna sygnatura akt postępowania X GUp 510/17).

Na obecnym etapie postępowania, w związku z brakiem wydania syndykowi przez Upadłego całego majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań, w tym inwestycji, trwają czynności związane z obejmowaniem przez Syndyka majątku Dolcan Plus S.A. oraz ustaleniami dotyczącymi dalej podejmowanych kroków. Wszelkie informacje będą ukazywały się na stronie internetowej www.dolcan.com.pl.

Pytania dotyczące postępowania upadłościowego Dolcan Plus S.A. w upadłości należy kierować na adres e-mail: dolcanplusupadlosc@gmail.com lub pocztą na adres ul. Grzybowska 80/82; 00-844 Warszawa.

Zgłoszeń wierzytelności należy dokonać w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG z dnia 07 lipca 2017 r., nr 130 (5267) poz. 26288, str. 23), na ręce Sędziego Komisarza SSR Małgorzaty Brzozowskiej na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
X Wydział Gospodarczy
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A

w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 510/17.

Dokonanie zgłoszenia wierzytelności wobec innego podmiotu lub na inny adres niż wskazany powyżej (np. na adres Syndyka masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości) nie stanowi skutecznego zgłoszenia wierzytelności w świetle przepisów Prawa upadłościowego.

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny jest tutaj oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym/

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym; jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.