Komunikat Syndyka z dnia 20.10.2017r.

KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S.A. W UPADŁOŚCI

z dnia 20 października 2017 r.

 

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości (dalej również jako „Spółka” lub „Upadły”) informuje, że zakończył działania związane z przejęciem majątku od Upadłego oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza i wycen poszczególnych składników majątku spółki Dolcan Plus S.A.

Jednocześnie Syndyk informuje, że skierował do Sędziego Komisarza wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa Dolcan Plus S.A. jako całości, na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „p.u.”). W opinii Syndyka odrębna sprzedaż poszczególnych składników majątku Spółki oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa będzie korzystniejsza niż sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego jako całości, mając na uwadze cel postępowania upadłościowego jakim jest możliwie najwyższe zaspokojenie wierzycieli.

Ponadto, w toku postępowania upadłościowego Syndyk powziął informację, że w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości spółka Dolcan Plus S.A. dokonała czynności, które w ocenie Syndyka mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Mając na względzie powyższe Syndyk wystąpił do Sędziego Komisarza z pierwszym wnioskiem o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej dokonanej przez Upadłego, na podstawie art. 128 p.u. Wnioski dotyczące pozostałych, bezskutecznych w ocenie Syndyka czynności Upadłego, będą składane sukcesywnie w toku postępowania.

Wobec szeregu pojawiających się wniosków o zawarcie umów notarialnych dotyczących tzw. inwestycji „RUBIKON” Syndyk informuje, że jest zmuszony pozyskać dokumentację dotyczącą budowy osiedla od osób trzecich (urzędy, wykonawcy) i dopiero po uzyskaniu dokumentów oceni stan zaawansowania robót oraz dokona ekspertyzy związanej z dalszymi krokami w zakresie likwidacji tego składnika masy upadłości.

Odnosząc się do sprzedaży lokali w ramach pozostałych inwestycji, stanowiących składniki masy upadłości, Syndyk wyjaśnia, iż są one przedmiotem wycen i będą wystawione na sprzedaż zgodne z trybem sprzedaży w postępowaniu upadłościowym – informacje będą umieszczane na stronach internetowych www.dolcan.pl oraz www.dolcan.com.pl.

Proszę wierzycieli, aby składając swoje wnioski dokładnie sprawdzali osobę kontrahenta – stronę umowy – Grupa Dolcan to kilkadziesiąt spółek powiązanych występujących czasem pod nazwą handlową Dolcan, o różnych nazwach (firmach) rejestrowych, z których część jest w upadłości.