Komunikat Syndyka z dnia 22.12.2017 r. dotyczący osiedla Rubikon

KOMUNIKAT SYNDYKA DOLCAN PLUS S.A. W UPADŁOŚCI DOTYCZĄCY OSIEDLA RUBIKON

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. informuje, że na obecnym etapie postępowania upadłościowego prowadzone są działania, które w założeniach mają doprowadzić do likwidacji składnika masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w postaci inwestycji pn. Osiedle Rubikon zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „p.u.”) przy jednoczesnym możliwie pełnym zabezpieczeniu interesów nabywców lokali na wyżej wymienionej inwestycji.

Dotychczasowa analiza stopnia zaawansowania ukończenia inwestycji, jaka została przeprowadzona na zlecenie Syndyka przez specjalistyczne podmioty, dała podstawy do stwierdzenia, że Osiedle Rubikon zostało ukończone w stopniu mniejszym niż wynikało to z informacji przekazywanych przez Upadłego zarówno Syndykowi, jak i nabywcom lokali. W konsekwencji ukończenie inwestycji będzie możliwe wyłącznie przez podmiot prowadzący działalność deweloperską. Dokończenie inwestycji przez Syndyka ze środków masy upadłości, mając na uwadze rozmiar inwestycji i szacowane koszty robót niezbędnych do ukończenia inwestycji, nie jest możliwe nawet przy uwzględnieniu potencjalnych dopłat wniesionych przez nabywców lokali. Syndyk gromadzi dokumentację dotyczącą inwestycji potrzebną do jej sprzedaży podmiotom, które zainteresowane są wykończeniem przedmiotowej inwestycji. Czas uzyskania dokumentów jest wydłużony ze względu na fakt, że nie zostały one przekazane Syndykowi przez Upadłego.

Jednocześnie Syndyk wyjaśnia, że wobec faktu, że przedmiotem umów zawieranych przez nabywców ze spółką Dolcan Plus S.A. były lokale użytkowe, w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo upadłościowe dotyczące postępowania upadłościowego wobec deweloperów i odnoszące się do nabywców lokali mieszkalnych, tj. art. 425 a i nast. ustawy. Przeprowadzona przez Syndyka analiza przedmiotowych umów nie daje podstaw do odmiennej kwalifikacji prawnej umów, która pozwalałaby na zastosowanie w sprawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe o likwidacji nieruchomości, na której prowadzonej jest przedsięwzięcie deweloperskie a także przepisów o kontynuowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie (art. 425n i nast. p.u.).

W związku z szeregiem pism i pytań od nabywców lokali i ich pełnomocników na temat inwestycji pn.: Osiedle Rubikon, mając na uwadze skomplikowany stan faktyczny i prawny zastany przez syndyka, a także konieczność przeprowadzenia likwidacji z zachowaniem dyrektyw Prawa upadłościowego, Syndyk – wyrażając pełne zrozumienie dla sytuacji, w jakiej znalazły się osoby, które powierzyły środki finansowe spółce Dolcan Plus S.A. – wyjaśnia jednocześnie, że nie ma możliwości indywidualnego rozpatrywania spraw poszczególnych nabywców. Działanie takie byłoby pozbawione podstawy prawnej. Wyrażane w listach wnioski o umożliwienie korzystania z lokali z oczywistych względów nie mogą zostać spełnione, a żądanie zwrotu nabywcom kwot, które wpłacili na zakup przedmiotowych lokali, jest dopuszczalne jedynie w procedurze prawa upadłościowego. Obecnie przygotowywane są przez Syndyka rozwiązania, które mają wyrażać wolę zakończenia budowy
i zabezpieczenia praw osób pokrzywdzonych.

Jak tylko zostanie odtworzona dokumentacja osiedla i zinwentaryzowany obecny stan zaawansowania robót przez specjalistów budowlanych zostaną złożone do sądu wnioski, które będą w założeniu obejmowały wszystkich nabywców lokali, jako grupę podmiotów zrównanych w swoich uprawnieniach.