Operator wózka widłowego

Operator wózka widłowego to osoba zajmująca się obsługą przemysłowych wózków. Jest w stanie znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, dlatego też i szanse na trakcyjne zarobki są spore. Jak zdobyć uprawnienia do pracy w tym zawodzie i co na uwadze powinni mieć kandydaci?

Ile zarabia operator wózka widłowego w Polsce?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku operatora wózka widłowego wynosi ok. 2700 zł brutto. Najniższe średnie uposażenie plasuje się na poziomie poniżej 2300 zł brutto. Najlepiej opłacani operatorzy wózków widłowych zarabiają natomiast powyżej 3300 zł brutto. Ostateczna wysokość zarobków jest uzależniona od wielu czynników, w tym głównie od regionu zatrudnienia, finansowej polityki konkretnej firmy oraz od stażu pracy i doświadczenia operatora. Istnieje też możliwość podjęcia pracy zagranicą, gdzie zarobki są niejednokrotnie znacznie lepsze niż w Polsce. Operatorzy wózków widłowych znajdują zatrudnienie w przemyśle ciężkim, w magazynach przemysłowych, w różnego typu hurtowniach, w branży elektronicznej, na lotniskach itp.

Czym zajmuje się operator wózka widłowego?

Zadaniem operatora wózka widłowego jest obsługa przemysłowego wózka, który posiada na wyposażeniu urządzenia do podnoszenia takie jak m.in. podnośnik widłowy, platforma do podnoszenia,  czerpak, hak krętlikowy itd. Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na omawianym stanowisku zaliczają się następujące czynności:

 • załadunek i rozładunek towaru,
 • sterowanie urządzeniami do podnoszenia,
 • dbanie o ogólny stan techniczny pojazdu,
 • przestrzeganie zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu obowiązującego w danym zakładzie,
 • sprawowanie kontroli nad działaniem wszystkich układów i zespołów wózka,
 • zgłaszanie przełożonym usterek i zakłóceń – należy pamiętać, iż czynności konserwacyjnych w wózkach, które są objęte dozorem technicznym, dokonywać mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia konserwatora nadane przez organ dozoru technicznego; rola operatora sprowadza się do czynności kontrolnych i  sprawdzających,
 • zabezpieczenie wózka przed dostępem osób postronnych,
 • dokładne przestrzeganie zaleceń przypisanych danemu modelowi pojazdu.

Bardzo często operatorzy wózków widłowych zajmują się też inwentaryzacją materiałów i przydzielaniem ich poszczególnym pracownikom w zależności od zgłaszanych potrzeb, ważeniem materiałów i wyrobów itp.

Z wykonywaniem zawodu operatora wózka widłowego wiąże się szereg zagrożeń takich jak m.in.:

 • ryzyko licznych urazów fizycznych wynikających np. z nieprawidłowej obsługi pojazdu czy jego nadmiernego obciążenia,
 • prawdopodobieństwo porażenia prądem w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego,
 • możliwość ostrych zatruć spowodowanych niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
 • ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych, np. wskutek kontaktu z pyłem i czynnikami chemicznymi,
 • podatność na przemęczenie,
 • ryzyko uszkodzeń słuchu.

W celu zminimalizowania ryzyka zagrożeń operator wózka widłowego powinien:

 • przestrzegać zaleceń odnośnie ciężaru oraz wysokości,
 • stosować środki ochrony wzroku i słuchu,
 • używać ochronnej odzieży roboczej,
 • stosować urządzenia mające na celu zapobiegać przewróceniu się pojazdu,
 • zaprzestać natychmiastowo używania wózka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Aby zostać operatorem wózka widłowego, trzeba sprostać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wspomniane rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich wózków jezdniowych z napędem silnikowym – zarówno tych, które są objęte dozorem technicznych, jak i tych nie podlegających temu dozorowi. Konieczne jest zatem zdobycie odpowiednich uprawnień, co wiąże się z ukończeniem specjalistycznego kursu. Szkolenia tego typu są organizowane zarówno przez zakłady pracy, jak i zewnętrzne firmy – różnica pomiędzy nimi jest taka, że w tym pierwszym przypadku uzyskuje się prawo do obsługi wózka widłowego jedynie na terenie danego zakładu pracy. Do kursu przystąpić mogą jedynie osoby:

 • pełnoletnie,
 • z minimum podstawowym wykształceniem,
 • posiadające zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Kurs trwa 2 tygodnie, a jego koszt wynosi kilkaset złotych – przy czym zakłady pracy wysyłające pracowników na szkolenia pokrywają całość bądź część wydatków. Kurs jest uwieńczony egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami przemysłowymi.

Pracę w charakterze operatora wózka widłowego można rozpocząć jedynie po uzyskaniu imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę. Zezwolenie obowiązuje na terenie danego zakładu pracy.

Do pracy na stanowisku operatora widłowego predysponują także:

 • dobry stan zdrowia,
 • wysoka sprawność fizyczna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do intensywnej pracy,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w trudnych warunkach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here