Czym jest weksel pożyczkowy? Czy jest lepszy niż kredyt inwestycyjny

Weksel pożyczkowy jest to skrypt dłużny (IOU) od spółki do inwestora. Inwestor zgadza się udzielić spółce pożyczki, a spółka zgadza się ją spłacić w przyszłym terminie, zazwyczaj wraz z odsetkami. Nota kredytowa jest instrumentem finansowym, który, w najprostszym ujęciu, stanowi dowód długu pomiędzy pożyczkobiorcą (zwanym potocznie emitentem) a jednym lub większą liczbą pożyczkodawców (zwanych potocznie posiadaczami noty kredytowej). Jest to umowa o spłatę długu pomiędzy stronami w przyszłym czasie. Instrumenty typu pożyczka-nota są jednak zazwyczaj bardziej skomplikowane niż zwykła umowa pożyczki i mogą obejmować wielu pożyczkodawców (chociaż mogą być pomiędzy dwoma stronami) i często zawierają bardziej skomplikowane warunki spłaty.

Instrument noty kredytowej określa zasady i warunki odnoszące się do długu i jest zazwyczaj dość długim dokumentem. Na przykład, zazwyczaj zawiera on przepisy regulujące termin spłaty długu, naliczane odsetki, przypadki niedotrzymania warunków oraz wszelkie warunki konwersji. Noty kredytowe mogą być przenoszone, jeśli warunki emisji na to pozwalają, ale w przeciwnym razie nie ma do tego prawa. Jeśli interesuje Cię kredyt inwestycyjny, przeczytaj o nim informacje na https://habzafinanse.com.pl/kredyt-inwestycyjny/.

Właściciele not kredytowych otrzymają certyfikaty not kredytowych potwierdzające posiadane przez nich noty kredytowe, a certyfikat będzie również określał niektóre z kluczowych postanowień dotyczących pożyczonych pieniędzy. Spółka nie musi prowadzić rejestru posiadaczy skryptów dłużnych w ramach swoich rejestrów statutowych (chyba, że skrypty dłużne są zabezpieczone), ale niektóre spółki decydują się na to, jako kwestię dobrego ładu korporacyjnego.

Dlaczego warto wybrać skrypt dłużny?

Są to noty kredytowe, które mogą być zamienione na kapitał własny w wyniku przyszłego zdarzenia lub w określonym czasie i są często używane, gdy firma szybko potrzebuje pieniędzy. Instrument powinien w szczególności określać następujące kwestie:

Zdarzenie konwersji – tj. kiedy noty kredytowe zostaną zamienione na kapitał własny – typowe przykłady to runda pozyskiwania funduszy, która podnosi ustaloną kwotę lub po zmianie kontroli. Ważne jest również, aby rozważyć, czy powinna istnieć długa data zatrzymania konwersji, a jeśli tak, to kiedy powinna ona nastąpić. Na https://habzafinanse.com.pl/kredyt-inwestycyjny/ znajdziesz wiele ciekawych informacji dotyczących kredytu inwestycyjnego.

Dyskonto konwersji – często istnieje formuła uwzględniająca kalkulację konwersji długu na akcje (jest to zwykle związane z wysokością pozyskanej kwoty i dlatego mogą istnieć różne kalkulacje w zależności od poziomu środków pozyskanych w ramach konwersji). od poziomu środków pozyskanych w ramach rundy finansowania). Akcje są zazwyczaj konwertowane z dyskontem w stosunku do ceny zakupu zapłaconej przez nowych inwestorów kapitałowych w rundzie finansowania. W zależności od poziomu dyskonta, inne warunki instrumentu pożyczkowego mogą być mniej lub bardziej korzystne. Spłata – ważne jest, aby rozważyć, czy istnieją przepisy umożliwiające spłatę pożyczki bez dokonywania konwersji.

Co z zamiennymi notami pożyczkowymi?

Gdy firma jest sprzedawana, noty kredytowe mogą być wystawiane przez nabywcę udziałów firmy na rzecz sprzedawcy jako zapłata za udziały zamiast gotówki. Przyjęcie not kredytowych często wiąże się z korzyściami podatkowymi dla sprzedającego. Jest to forma odroczonej płatności, ponieważ sprzedający nie otrzymuje wszystkich wpływów gotówkowych z góry. Sprzedający, którzy otrzymują noty kredytowe, mogą uniknąć skrystalizowania zysku podlegającego opodatkowaniu, ponieważ jest on przenoszony na noty kredytowe. To, czy takie odroczenie jest korzystne, będzie zależało od indywidualnej zdolności sprzedającego do ubiegania się o ulgę podatkową dla przedsiębiorców.

Czy noty pożyczkowe mogą być zabezpieczone?

Zobowiązania wynikające z not kredytowych mogą być zabezpieczone, ale nie ma wymogu, aby były. Zabezpieczenie może być ustanowione na wszystkich aktywach emitenta lub na niektórych kluczowych aktywach. Jeśli mają być zabezpieczone, instrument zazwyczaj zawiera oświadczenie potwierdzające ten fakt. Często, jeśli jest wielu posiadaczy skryptów dłużnych i są one zabezpieczone, jako powiernika zabezpieczenia wyznacza się agenta ds. zabezpieczeń. Warunki są często zawarte w dokumencie powierniczym, ale powiernik ma obowiązek egzekwowania zabezpieczenia zgodnie z instrukcjami posiadaczy skryptów dłużnych. posiadaczy notatek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here